• 665 091 924
  • kontakt@magicznaigielka.pl
Koszyk
  • Twój koszyk jest pusty
Menu

Regulamin

§1

Postanowienia ogólne.

 

1. Platforma B2C firmy Magiczna Igiełka, znajdująca się na stronie internetowej pod adresem www.magicznaigielka.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Platforma jest własnością firmy Magiczna Igiełka Sabina Cel z siedzibą przy ul. Słowackiego 226/a w Piotrkowie Trybunalskim 97-300. NIP 793-150-51-60.

3. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie www.magicznaigielka.pl przez Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

 

§2

Definicje

 

Dzień roboczy  – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Klient- Usługobiorca który zawarł lub zamierza zawrzeć  Umowę sprzedaży ze Sprzedawca. Osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego,

Konto- indywidualny panel administracyjny Klienta. Zabezpieczony loginem oraz hasłem. Zbiór podstawowych informacji usługobiorcy, dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Serwisie.

Konsument- osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Newsletter  - usługa elektroniczna świadczona przez sprzedawcę, pozwalająca Usługobiorcy na otrzymywanie na podany adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących z Serwisu Internetowego www.lunashop.pl  i dotyczących produktów z oferty sklepu.

Produkt- każdy przedmiot wystawiony i sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego,

Sklep internetowy- serwis internetowy dostępny pod adresem www.lunashop.pl .

Sprzedawca- Sabina Cel  prowadząca działalność gospodarczą Magiczna Igiełka Sabina Cel z siedzibą 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Słowackiego 226/a ,
NIP 793-150-51-60.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

 

§3

Rejestracja użytkowników.

 

1. Każda osoba, która zakłada konto użytkownika na stronie www.magicznaigielka.pl zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Nowo założone konto musi być aktywowane w ciągu 7 dni. Po tym okresie konto zostanie usunięte.

 

§4

Procedury składania i realizacji zamówień.

 

1. Podany przez użytkownika adres e-mail będzie wykorzystywany do realizacji składanych zamówień.

2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.magicznaigielka.pl.

3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie jego akceptacji w  ostatnim etapie zamówienia.

4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12, w soboty, niedziela i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo przystąpić do realizacji złożonego zamówienia, Magiczna Igiełka zastrzega prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać zamówienie e-mailem lub w panelu klienta po zalogowaniu. Magiczna Igiełka zastrzega sobie prawo do dodatkowego potwierdzenia.

7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

8. Rachunek jest wystawiany i dołączany do przesyłki.

 

§5

Ceny oraz opłaty należne za dostarczone towary.

 

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym w części detalicznej podane są w cenach brutto i zawierają podatek VAT. Domyślnie przedstawione w złotych polskich (PLN).

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym w części sprzedaży hurtowej są cenami netto i nie zawierają podatku VAT. Domyślnie przedstawione w złotych polskich (PLN).

3. Cena produktu przedstawiona w sklepie nie zawiera kosztów przesyłki.

4. Koszt przesyłki zostanie uwzględniony na koniec zamówienia po dokonaniu wybory sposobu dostarczenia zamówienia do Klienta.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen wystawionych produktów. Zmiany te nie będą dotyczyły zamówień w realizacji.

 

§6

Sposoby płatności.

 

1. Sprzedawca dla realizacji zamówienia udostępnia następujące metody płatności.

a. płatność przy odbiorze zamówienia (za pobraniem),

b. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy. Numer konta w ING Bank Śląski   80 1050 1937 1000 0092 2035 8973  . W tytule przelewu koniecznie należy podać numer Zamówienia,

c. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności ,

d. Sklep nie wysyła przesyłek prze nieuregulowanej płatności. Nie obsługiwana jest forma „za pobraniem”

2. Klient zobowiązany jest uregulować zapłatę za zamówienie do 7 dni roboczych. Gdy po tym czasie nie zostanie zaksięgowana wpłata lub będzie brak kontaktu ze strony kupującego ze sprzedawca w kwestii ustalenia metody płatności, zlecenie zostanie anulowane.

 

§7

Koszt dostawy.

 

1. Koszty przesyłki ustalane są na poziomie składania zamówienia.

2. Zakupione w sklepie produkty wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPOst, lub firmy kurierskiej DHL lub DPD.

3. Większe zamówienia będą dostarczane do kupującego własnym transportem , po wcześniejszym uzgodnienie kosztów.

4. Sprzedawca zostawia sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia przesyłki, jednakże Kupujący płaci zawsze mniejszy koszt, porównując opcję wybraną podczas zamówienia oraz propozycję zmiany przez Sprzedawcę.

 

§8

Odbiur towaru.

 

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki od operatora pocztowego lub od wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi kurierskie należy sprawdzić, czy opakowanie Towaru nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności:

a. należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę.

b. uszkodzone pudełko, rozdarte opakowanie.

 

3. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności przedstawiciela operatora pocztowego lub od wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi kurierskie sporządzić protokół szkody.

4. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy utraty przesyłki w transporcie.

 

§9

Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy, gwarancja.

 

 

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Nabywca może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego m.in. na stronie „Reklamacje i zwroty”. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.

3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

4. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaż, zgodnie z pkt. 1, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

5. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta lub dystrybutora, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: rachunek.

 

§10

 

Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy, gwarancja.

 

1. Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie.

2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu w związku ze składaniem Zamówień i zawieraniem Umów Sprzedaży jest Sprzedawca.

3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta.

4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5. Wyrażenie zgody o charakterze marketingowym nie jest warunkiem realizacji zlecenia.

6. Każdy Klient maja prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

 

§11

 

Postanowienia końcowe.

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1225), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz. 121).

2. W przypadku niezgodności Regulaminu sklepu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. W przypadku Kupujących nieposiadających statusu Konsumenta spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z zawieraniem i wykonywaniem Umów Sprzedaży zawartych między Sprzedawcą a Klientem, będą rozpatrywane przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

5. Regulaminu wchodzi w życie z dniem 25.02.2016 r.